Lion at the Philadelphia Zoo

10/10/2011 - Lion at the Philadelphia Zoo